Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is de ondernemingsraad van de school. Twee afgevaardigden van de ouders van leerlingen en twee personeelsleden hebben zitting in deze raad, aangevuld met een directielid, namelijk:

  • Karin van Hasenbroek - moeder van Evi en Fenna 
  • Yvonne Lindhout - moeder van Bas en Juul
  • Linne van Spronsen - juf van groep 8
  • Petra Vijverberg - juf van groep 3
  • Esther Malestein-Bultink - directielid

Zij komen, in overleg met het bestuur van onze schoolvereniging, op voor de belangen van leerlingen en personeel.

Ze kunnen in alle zaken de school betreffende, advies geven aan het bestuur. In een aantal gevallen is het bestuur verplicht om advies te vragen; in een bepaald aantal zaken heeft het bestuur de instemming van de raad nodig.

Van de Medezeggenschapsraad is in principe jaarlijks de helft aftredend en herkiesbaar; een ouder en een personeelslid. In de praktijk blijven de leden langer lid van de MR.

Twee leden van de MR zijn vertegenwoordiger in de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van ons bestuur. In de GMR worden de bovenschoolse zaken besproken.

Waarom zitten wij in de MR?

Linne van Spronsen en Petra Vijverberg

Wij vertegenwoordigen de personeelsleden in de MR en GMR. We vinden het belangrijk dat de belangen van de kinderen en de personeelsleden op een goede manier worden behartigd.

Door de open communicatie tussen de directie en het personeel bestaat er een ontspannen sfeer tussen de directie  en MR. Dit maakt het werken voor ons als teamlid en MR-lid erg prettig op school.

Yvonne Lindhout en Karin van Hasenbroek

Wij zitten namens de oudergeleding in de MR. Het is erg belangrijk dat er ook vanuit de ouders inspraak en medezeggenschap is op school. We denken graag mee bij bepaalde besluiten en horen het ook graag als er bepaalde zaken of vragen spelen bij ouders. 

Als u vragen heeft of iets wilt bespreken kunt u ons altijd persoonlijk aanspreken of een mail sturen:

 

  Karin van Hasenbroek: roykarin@kpnplanet.nl

  Yvonne Lindhout:  bram.yvonne@kpnmail.nl