Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is de ondernemingsraad van de school. Twee afgevaardigden van de ouders van leerlingen en twee personeelsleden hebben zitting in deze raad, aangevul met een directielid, namelijk:

  • Sander Barendse - vader van Thijs en Ruben 
  • Yvonne Lindhout - moeder van Bas en Juul
  • Linda Kers - juf van groep 7
  • Petra Vijverberg - juf van groep 3
  • Joke Arensman of Toon v. Velzen - directielid

Zij komen, in overleg met het bestuur van onze schoolvereniging, op voor de belangen van leerlingen en personeel.

Ze kunnen in alle zaken de school betreffende, advies geven aan het bestuur. In een aantal gevallen is het bestuur verplicht om advies te vragen; in een bepaald aantal zaken heeft het bestuur de instemming van de raad nodig.

Van de Medezeggenschapsraad is in principe jaarlijks de helft aftredend en herkiesbaar; een ouder en een personeelslid. In de praktijk blijven de leden langer lid van de MR.

Twee leden van de MR zijn vertegenwoordiger in de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van ons bestuur. In de GMR worden de bovenschoolse zaken besproken.

Waarom zitten wij in de MR?

Linda Kers en Petra Vijverberg

Wij vertegenwoordigen de personeelsleden in de MR en GMR. We vinden het belangrijk dat de belangen van de kinderen en de personeelsleden op een goede manier worden behartigd.

Door de open communicatie tussen de directie en het personeel bestaat er een ontspannen sfeer tussen de directie en en MR. Dit maakt het werken voor ons als teamlid en MR-lid erg prettig op school.

Sander Barendse en Yvonne Lindhout

Wij vinden het belangrijk dat ook ouders betrokken zijn bij de meer beleidsmatige kant van de school. De combinatie van ouders en leerkrachten in de MR zorgt ervoor dat je altijd vanuit twee kanten een onderwerp bekijkt en dat leidt naar ons idee tot betere beslissingen.