Remedial Teaching

Wij vinden het belangrijk om de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden. Kinderen die extra zorg nodig hebben, worden in eerste instantie in de groep begeleid. Indien er meer hulp/begeleiding nodig is, wordt er door middel van observaties, gesprekken met de groepsleerkracht en toetsen een concreet doel voor de begeleidingen geformuleerd. Daarna wordt bekeken wat het kind nodig heeft om het gestelde doel te behalen.

Er wordt gewerkt in blokken van 6 tot 8 weken. In de laatste week van het blok wordt bekeken of de gestelde doelen bereikt zijn en of vervolgstappen nodig zijn. Incidenteel kan het voorkomen dat een langere begeleiding buiten de groep noodzakelijk is om het gestelde doel te bereiken. Dit zal in een overleg met ouders, groepsleerkracht en intern begeleider besproken worden. Van de begeleidingen en de evaluatie wordt een kort verslag gemaakt. Dit verslag wordt besproken met ouders en groepsleerkracht.

Op het moment dat een begeleidingstraject gestart wordt, ligt er geen standaardprogramma klaar. Per kind wordt bekeken wat de ondersteuningsbehoefte is.

De groepsleerkracht blijft verantwoordelijk voor de leerlingen. Als er vragen zijn, kunt u zich wenden tot de groepsleerkracht. Hij of zij kan door verwijzen naar de remedial teacher. Zijn er specifieke vragen over de gestarte begeleiding dan kan contact opgenomen worden met de remedial teacher.

De remedial teacher bij ons op school is juf Anja Poppe (Geregistreerd remedial teacher bij de LBRT http://www.lbrt.nl).