Aanmelden

De protestants-christelijke scholen staan open voor alle kinderen, indien de ouders de identiteit en doelstellingen van de school willen respecteren. De aanmelding vindt plaats op de scholen zelf bij de directie. U kunt op onze school een inschrijvings- formulier verkrijgen. Voorafgaand aan de aanmelding kan op afspraak de school bekeken worden. Wij geven u dan een rondleiding door onze school, waardoor u de sfeer kunt proeven. Eind januari/begin februari zijn er ook speciale open dagen waarop u de school zonder afspraak kunt bekijken. De data van kijk- en aanmeldings- dagen worden in januari via De Lierenaar bekend gemaakt. Inschrijving van een leerling voor een andere dan de jongste kleutergroep kan ook op school. De procedure is verder gelijk aan die van inschrijving van een jongste kleuter. Na uw inschrijving: Binnen 6-8 weken voordat uw kind 4 jaar wordt, neemt de leerkracht van uw kind contact met u op i.v.m. wendagen en een afspraak voor een intakegesprek met de directeur. Hij vertelt u nog wat over de dagelijkse gang van zaken, informeert of er nog bijzonderheden zijn en natuurlijk is er gelegenheid om nog vragen te stellen. Uitschrijving gaat via de directie van de eigen school. Deze zorgt voor uitschrijving bij de gemeente. De groepsleerkracht vult een onderwijskundig rapport in met daarop o.a. de laatst behaalde resultaten en de op school gebruikte methoden. Dit onderwijskundig rapport wordt naar de nieuwe school verzonden.

 

Ieder kind, met of zonder handicap, is in principe welkom op onze school. Dit geldt dus ook voor kinderen die door de ‘Commissie Voor Indicatiestelling’ (CVI), dit is de toelatingscommissie van een ‘Regionaal Expertise Centrum’ (REC), toelaatbaar zijn voor een REC. De Prins Willem-Alexanderschool heeft als taak voor ieder kind adequaat onderwijs te realiseren. Daaronder wordt verstaan: een voor het kind passend onderwijsaanbod, zowel in pedagogisch (opvoedkundig) als didactisch (onderwijskundig) opzicht, dus zoveel mogelijk afgestemd op wat het kind nodig heeft. Passend onderwijs, rekening houdend met wat wenselijk en haalbaar is voor het kind. Daarbij komen vragen aan de orde als: wat heeft het kind precies nodig?, welke kennis heeft het al?, welke knelpunten moeten worden opgelost?, wie kunnen ons eventueel daarbij helpen?, enz.

De school heeft ook haar beperkingen, om de eenvoudige reden dat er grenzen zijn aan de mogelijkheden in de opvang van kinderen. Alvorens de school overgaat tot de toelating van een leerling met een REC-indicatie dient een zorgvuldige afweging plaats te vinden. Een eventuele plaatsing van een leerling in het regulier primair onderwijs mag niet de ontwikkeling van het kind schaden. Hoewel onze school het als haar taak ziet in voldoende mate tegemoet te komen aan de ontwikkelingsbehoefte van de leerling, zijn sommige kinderen beter op hun plaats in het SBO of SO. Ook de balans in de groep waar het kind in geplaatst wordt vormt altijd een criterium. Een aanvraag voor plaatsing zal in eerste instantie bij de directie gedaan worden. We werken met een vast stappenplan om de toelating van een geïndiceerde leerling te beoordelen. Het spreekt voor zich dat de diverse geledingen binnen de school bij de besluitvorming betrokken worden.

Download hieronder het aanmeldformulier:

Word-bestand:

PDF-bestand: